Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda en een cliënt waarop Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Diensten

Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken

De cliënt  moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda melden. Indien de cliënt  deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt  in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt  melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet daarover bepaald.

4. Tarieven en betaling

Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen mits anders is afgesproken met Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda van alle gegevens, welke voor Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een cliëntenkaart, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing. Eigen persoon- en behandelgegevens zijn ten allen tijden in te zien door de cliënt.

6. Geheimhouding

Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Klachten

Indien de cliënt  een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda. Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda en de klager niet tot een oplossing komen kan de klacht bij de geschillencommissie gedeponeerd worden.

9. Garantie

Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda geeft de cliënt 7 dagen garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien de cliënt de adviezen van Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda niet heeft opgevolgd of als de cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging en diefstal

Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Huisdieren zijn in de salon niet toegestaan, mits een blindengeleidehond. In de salon geldt een rookverbod. Indien een cliënt onbehoorlijk gedrag vertoond, zich niet houd aan gemaakte afspraken heeft Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Contact

Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda
G.B. Shawplaats 15
3069WB Rotterdam

0615885612

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.