Privacyverklaring

Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik:

- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperk ik tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn
- Vraag ik om uw toestemming als ik gegevens nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens
- Passende technische en organisatorische maatregelen neem zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
- Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
- Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijs en deze respecteer

Als Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u contact met mij opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde
- Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst
- Promotie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Telefoonnummer
- Burgerservicenummer
- Zorgverzekeringsnummer
- Woonadres
- E-mailadres
- Geslacht
- Gegevens over gezondheid
- Toestemming om beeldmateriaal te gebruiken

Uw persoonsgegevens worden door Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten worden door Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde

Grondslag voor deze persoons gegevens is:

- De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Telefoonnummer
- Burgerservicenummer
- Zorgverzekeringsnummer
- Woonadres
- E-mailadres
- Geslacht
- Gegevens over gezondheid
- Toestemming om beeldmateriaal te gebruiken

Uw persoonsgegevens worden door Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Maximaal 7 jaar

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG- programma
- Het verzorgen van de (financiële) administratie
- Overleg met podotherapeuten

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
- Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen
- Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
- Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda maakt back - ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien u toestemming aan mij heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht om deze in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u direct met mij contact op te nemen. Komen we er samen niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van de Privacy Statement van Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met mij opnemen via onderstaande:

Contactgegevens

Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda
G.B. Shawplaats 15
3069 WB Rotterdam
Pedicure.Jennifer@outlook.com
Tel: 06 – 15 88 56 12

Contact

Medisch pedicurepraktijk Jennifer Benda
G.B. Shawplaats 15
3069WB Rotterdam

0615885612

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.